• Záručná doba na tovar je stanovená dobou spotreby daného produktu.
• Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
• Tovar vo vlastnom záujme skontrolujte ihneď pri prevzatí.
• Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra, sa kupujúci zaväzuje ešte na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúča predávajúci zásielku neprebrať. V prípade, že zásielka bola poškodená a kupujúci ju neprevzal, kupujúci bude informovať predávajúceho o tejto skutočnosti e-mailom.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie dôvody reklamácie.
• Doručenie reklamovaného tovaru je na náklady kupujúceho.
• Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.
• Poštovné a iné poplatky nevraciame.
• Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch písomne alebo prostredníctvom e-mailu na info@hiq-food.com, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
• Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, bude zo strany predávajúceho uplatnený nárok na náhradu všetkých nákladov spojených s neoprávnenou / neuznanou reklamáciou a predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
• Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec.
• Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch a to po skončení doby spotreby daného produktu, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.